Tarieven

Yogasurya werkt met 10-sessieskaarten á € 130,00. Deze zijn vier maanden geldig. Wanneer daar een vakantiesluiting van Yogasurya in valt, wordt de termijn met de duur daarvan verlengd.

Ter kennismaking kun je drie proefsessies nemen voor € 25,00.

Losse sessies kunnen in overleg bijgewoond worden voor € 17,00.

Groepssessie, b.v. als een groepsuitje, á € 17,00 p.p. (bij een minimum van 7 deelnemers). 

Individuele sessies: € 85,00 per uur, exclusief eventuele reiskosten.

Genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.

De meditatie op dinsdagavond is kosteloos, een vrije donatie voor Stichting Manna wordt gewaardeerd.

Het deelnamegeld dient voor aanvang van de sessie(s) te worden voldaan via overboeking naar NL 78 RBRB 8835 1579 78 t.n.v. A.Oldenhuis-Borneman, of in contanten.


Algemene voorwaarden Yogasurya

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Yogasurya verstaan: Yogasurya, centrum voor spirituele-, persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling gebaseerd op de Yogatraditie/-filosofie, gevestigd aan de Hammerweg nr. 4, 7681 EK Vroomshoop. Onder lid wordt verstaan: diegene die zich d.m.v. het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier aanmeldt voor yogasessies. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Yogasurya en worden ook verstrekt bij het inschrijfformulier. Deelname aan de yogasessies en meditaties houdt automatisch in dat het lid akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Zo nodig kan Yogasurya de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen. In dat geval zullen de deelnemers daarvan op de hoogte gesteld worden.

Yogasurya hanteert een “10-sessieskaart”, waarmee het lid deel kan nemen aan de yogasessies. De kaart is m.i.v. de aankoopdatum vier maanden geldig, binnen welke periode de yogasessies kunnen worden gevolgd. De 10-sessieskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Betaling geschiedt in één keer voorafgaand aan de eerste yogasessie op rekening NL 78 RBRB 8835 1579 78 t.n.v. A.Oldenhuis-Borneman, of contant. Yogasurya zal het lid attenderen op het aflopen van een kaart, zodat indien gewenst tot aanschaf van een nieuwe kan worden overgegaan. Restitutie van het aankoopbedrag kan niet plaatsvinden. In geval van nalatigheid in betalen, kan Yogasurya het lid de toegang tot de yogaruimte weigeren. De betalingsverplichting voor de reeds gevolgde sessies blijft dan evenwel bestaan. De geldende prijzen staan op www.Yogasurya.nl vermeld. Yogasurya behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen.

Het lid en Yogasurya spreken een vaste sessietijd af. Indien het lid wil uitwijken naar een ander tijdstip, is dat mogelijk op voorwaarde dat daarvoor plaats is, Het lid geeft dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip door aan Yogasurya. Ook bij verhindering van deelname dient het lid dit zo vroeg mogelijk bij voorkeur per telefoon of app door te geven aan Yogasurya, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afgesproken sessie, zodat de vrijkomende plaats tijdig aangeboden kan worden aan iemand op de wachtlijst. Bij annulering minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd zal er een sessie op de kaart afgeschreven worden. Yogasurya kan indien nodig een sessie annuleren, of de tijden ervan, of de locatie wijzigen. Dit zal tijdig naar het lid gecommuniceerd worden. In geval van vakantie zal Yogasurya ruim (uiterlijk een week) van tevoren naar het lid communiceren wanneer het centrum gesloten is. Indien onverwacht door overmacht, bijvoorbeeld door plotseling gezondheidsklachten, geplande lessen niet door kunnen gaan, wordt dit zo spoedig mogelijk aan het lid doorgegeven.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het bewaken en niet overschrijden van zijn/haar lichamelijke en geestelijke grenzen. Deelname aan de sessies is geheel voor eigen risico van het lid. Bij twijfel over de gezondheid dient het lid een huisarts of specialist, of andere deskundige te raadplegen. Yogasurya aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer opgedaan in of om de ruimtes van Yogasurya. Evenmin aanvaardt Yogasurya aansprakelijkheid voor aldaar zoekgeraakte of beschadigde bezittingen van het lid. Indien zij dit noodzakelijk acht behoudt Yogasurya zich het recht voor om (eventueel) zonder opgave van reden een lid toegang tot de yogaruimte en yogasessie te weigeren.

Huisregels: mobiele telefoons zijn in de yogaruimte niet toegestaan. Brillen dienen uit voorzorg tijdens een sessie op de vensterbank in veiligheid gebracht te worden. Schoenen, jassen en tassen e.a. dienen in de entree op de daarvoor bestemde plaats achtergelaten te worden. Yogasurya stelt yogamatten ter beschikking en zorgt voor reiniging daarvan. Uit hygiënisch oogpunt is het noodzakelijk dat een lid zorg draagt voor goede lichamelijke verzorging en schone voeten. Het is het lid toegestaan een eigen yogamat mee te nemen en te gebruiken.

Yogasurya, November 2021