Tarieven

  1. Tarieven

YOGAsurya werkt met 10-lessenkaarten á € 115,00. Deze zijn vier maanden geldig. Wanneer daar een vakantiesluiting van YOGAsurya in valt, wordt de termijn met de duur daarvan verlengd.

Ter kennismaking kan je eventueel drie proeflessen nemen voor €20,00 euro

Losse lessen kunnen gevolgd worden voor € 15,00.

Stoelyoga- en/of individuele lessen € 72,50 per uur, exclusief eventuele reiskosten.

Genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.

De meditatie op dinsdagavond  kan bijgewoond worden voor een vrije donatie voor Stichting Manna.

Het lesgeld dient voor aanvang van de les(sen) te worden voldaan via overboeking naar NL 78 RBRB 8835 1579 78 t.n.v. A.Oldenhuis-Borneman, of in contanten.


Algemene voorwaarden YOGAsurya

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder YOGAsurya verstaan: Yogastudio YOGAsurya gevestigd aan de Hammerweg nr. 4, 7681 EK Vroomshoop. Onder lid wordt verstaan: diegene die zich d.m.v. het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier aanmeldt voor yogalessen. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van YOGAsurya en worden ook verstrekt bij het inschrijfformulier. Deelname aan de lessen houdt automatisch in dat het lid akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Zo nodig kan YOGAsurya de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

YOGAsurya hanteert een 10-lessenkaartensysteem waarmee het lid kan deelnemen aan lessen. De kaart is m.i.v. de aankoopdatum vier maanden geldig, binnen welke periode de lessen kunnen worden gevolgd. De 10-lessenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Betaling geschiedt in één keer voorafgaand aan de lessen op rekening NL66ASNB0707312140 t.n.v. A.Oldenhuis-Borneman, of contant. YOGAsurya zal het lid attenderen op het aflopen van een lessenkaart, zodat indien gewenst tot aanschaf van een nieuwe lessenkaart kan worden overgegaan. Restitutie van het lesgeld kan niet plaatsvinden. In geval van nalatigheid in betalen, kan YOGAsurya het lid de toegang tot de les weigeren. De betalingsverplichting voor de reeds gevolgde lessen blijft dan evenwel bestaan. De geldende prijzen staan op www.YOGAsurya.nl vermeld. YOGAsurya behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen.

Het lid en YOGAsurya spreken een vaste lestijd af. Indien het lid wil uitwijken naar een ander lestijdstip, is dat mogelijk op voorwaarde dat daarvoor plaats is, Het lid geeft dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afgesproken les door aan YOGAsurya. Ook bij verhindering van deelname dient het lid dit zo vroeg mogelijk bij voorkeur per telefoon of app door te geven aan YOGAsurya, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afgesproken les (gevallen van overmacht uitgezonderd), zodat de lesplaats tijdig beschikbaar gesteld kan worden aan iemand op de wachtlijst. YOGAsurya kan indien nodig een les annuleren, of de lestijden of de leslocatie wijzigen. Dit zal tijdig naar het lid gecommuniceerd worden.

In geval van vakantie zal YOGAsurya ruim (uiterlijk een week) van tevoren naar het lid communiceren wanneer de yogastudio gesloten is. Indien onverwacht door overmacht een geplande les niet door kan gaan, wordt dit zo spoedig mogelijk aan het lid doorgegeven.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van zijn/haar grenzen. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van het lid. Bij twijfel over de gezondheid dient het lid een huisarts of specialist te raadplegen. YOGAsurya aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer opgedaan in of om de ruimtes van YOGAsurya.. Evenmin aanvaardt YOGAsurya aansprakelijkheid voor aldaar zoekgeraakte of beschadigde bezittingen van het lid. Indien zij dit noodzakelijk acht behoudt YOGAsurya zich het recht voor om zonder opgave van reden een lid toegang tot de lessen te weigeren.

YOGAsurya stelt yogamatten ter beschikking en zorgt voor reiniging daarvan. Uit hygiënisch oogpunt is het noodzakelijk dat een lid zorg draagt voor goede lichamelijke verzorging en schone voeten. Het is het lid toegestaan een eigen yogamat mee te nemen en te gebruiken.

Huisregels: gebruik van mobiele telefoons is in de yogaruimte niet toegestaan. Schoenen, jassen en tassen dienen in de entree op de daarvoor bestemde plaats achtergelaten te worden.

mei 2017